El Síndic de Greuges ha recomanat a l'ajuntament de Benicarló que emeta una resposta raonada al policia local que va presentar un recurs el mes de gener. A més, adverteix al consistori que “podrà sol·licitar de l'Autoritat competent la instrucció de l'expedient corresponent per a la depuració de les responsabilitats disciplinàries en què poguera haver incorregut el funcionari actuant o remetre al Ministeri Fiscal els antecedents del cas, per si resultaren indicis de responsabilitat penal”.

L'agent, funcionari de carrera a l'Ajuntament de Benicarló per haver accedit al seu Cos de Policia Local mitjançant el sistema de provisió de llocs de mobilitat pren possessió del lloc d'agent de policia i de manera immediata sol·licita retornar a la seua administració anterior (Ajuntament de Vinaròs) en el qual està en “situació administrativa de serveis en altres administracions públiques”. ...

LA RESPOSTA DE L'AJUNTAMENT
El consistori benicarlando, en el seu escrit de resposta, exposa que no s'ha oferit a la persona la informació referida ja que l'interessat “és funcionari de carrera i coneix tant el termini de resposta (un mes) com els efectes desestimatoris de no donar-la”.
...
Però no és així. L'Ajuntament de Benicarló no dóna resposta al recurs de la persona. La persona interessada manifesta davant el Síndic el 04/05/2021 «que en data actual NO se m'ha notificat la resolució del recurs, per la qual cosa sol·licite que se'm motive o explique el motiu de l'incompliment del punt TERCER per part del tècnic de Recursos Humans de l'Ajuntament de Benicarló».

DRETS RELACIONATS AMB LA QUEIXA
L'interessat, segons la llei, té dret a obtindre resposta expressa, dictada en termini per òrgan competent, congruent amb la seua petició i, si escau, motivada i amb indicació dels possibles recursos a plantejar contra aquesta. L'actuació de l'Ajuntament de Benicarló, dictamina el Síndic, “no ha resultat respectuosa amb el dret de la persona”.
...
+info La veu en paper

 LA VEU DE BENICARLÓ | NÚM. 1302 | 1 DE D'OCTUBRE DE 2021