Els membres del claustres  sotasignants, volem manifestar el nostre desacord amb la concertació d’un batxillerat al Col·legi La Salle de Benicarló pels següents motius:
1. L’Administració ha ignorat absolutament la posició presa pel Consell Escolar Municipal en què es va decidir rebutjar la implantació d’un batxillerat concertat a Benicarló.

2. La nova distribució de l’actual alumnat de batxillerat de Benicarló perjudicarà greument tots els estudiants de tots els instituts perquè es veuran obligats a triar únicament aquelles assignatures optatives que es puguen oferir des dels seus centres. No es poden impartir optatives amb menys de quinze alumnes. No cal recordar que una de les bases primordials per poder accedir a la Universitat amb garanties és haver pogut cursar aquelles matèries que més s’adeqüen als currículums de les diferents carreres. Es construirà, per tant, la llibertat d’aquells pares que desitgen una educació amb uns valors religiosos determinats per als seus fills damunt de la llibertat de la resta de pares.

3.  No s’entén que en una època d’austeritat i retallades en les destinacions públiques, es destinen diners públics a un servei que està suficientment cobert. És ben sabut que als IES de la comarca hi ha suficients places a batxillerat com perquè l’Administració no haja de recórrer a la concertació amb altres centres i augmentar per tant les despeses.

4. Un ensenyant públic de secundària es veu obligat a passar uns processos de selecció objectius que li permeten accedir a l’escola pública. Això, sense que siga garantia de res, implica un procés selectiu dels més qualificats. Si la tria no es fa des d’aquestes premisses, el criteri esdevé arbitrari i sense cap tipus de constatació objectiva de la qualificació del professional.

5. La societat benicarlanda i la del conjunt del Maestrat hauria d’entendre que el grau d’especialització del professorat de secundària a l’escola pública és clarament superior al que treballa a la privada. Això que, a la primària, pot ser un problema, no hi ha dubte que és un avantatge a l’hora d’impartir uns continguts altament especialitzats com els que es donen a la secundària i, especialment, al batxillerat.

6. Des de determinats estaments s’ha indicat que calia respectar la “llibertat religiosa” dels pares en l’elecció de centre per als seus fills. Aquesta “llibertat religiosa” queda reconeguda i garantida en l’àmbit de l’educació pública per l’oferta de l’assignatura de “Religió Catòlica” (no així d’altres religions) en tots els cursos de l’ESO i en 1r de batxillerat. En qualsevol cas, resulta difícil de justificar que s’ antepose l’esmentat “dret” a qualsevol criteri econòmic o de qualitat de l’ensenyament.

7. Amb situacions com aquesta veiem clarament que l’Administració Valenciana ha apostat per la privatització de l’ensenyament.

8. A hores d’ara des dels sindicats d’ensenyament s’està estudiant la possibilitat d’acudir als tribunals perquè existeix la possibilitat que aquesta concertació siga il·legal. Aquest fet es fonamenta en la normativa que la pròpia administració valenciana va aprovar i que implica que prèviament a un determinat concert educatiu cal que el centre a concertar hagués impartit prèviament durant 2 cursos sencers un batxillerat privat.

9. Des de fora pot semblar que el professorat públic de secundària vetla pels seus interessos, és així. A curt o mitjà termini, hi haurà una pèrdua de llocs de treball a l’escola pública que repercutirà, a banda de la disminució de la qualitat, en la mobilitat forçosa del professorat, augmentant el nombre de professors desplaçats.
10.  Atés que pretenem que tota la població benicarlanda i de la comarca siga coneixedora d’aquesta situació, hem decidit trametre la nostra indignació davant d’unes mesures que col·loquen a l’ensenyament públic valencià en un carreró sense sortida.

MANIFEST SUBSCRIT PELS claustres dels IES ”Alfred Ayza “ de Peníscola, IES ”Ramon Cid”  i  l'IES “Joan Coromines” de Benicarló