Esta clar que tota ajuda és poca per a poder lluitar contra la plaga que representa el mosquit tigre. Per aquesta raó i com a continuació de les accions engegades en anys anteriors, ens pareix mol bé que des de la regidoria de Medi Ambient de l'ajuntament i amb els suport d'Apnal-Ecologistes en Acció s'aposte per mesures el més naturals possibles per a controlar la proliferació d'aquest mosquit. Està clar que això no lleva l'aplicació de més mesures de control, plaguicides, tenint en compte que aquesta zona, entre el Delta de l'Ebre, el Prat de Peníscola i el de Torreblanca, és un bon cau per aquesta espècie de mosquit.

Igualment, i tal com explica el regidor Ximo Bueno, també cal la conscienciació de la gent tant pel fet de no molestar aquestes aus, ni tocar els seus nius, com mirar d'aplicar mesures tan senzilles com no deixar aigua estancada que ajude a preservar les seues larves, de manera que aquesta au continue venint i nidificant al nostre territori.

Esperem que les vora la cinquantena de caixes nidificants que ha instal·lat l'ajuntament per diversos llocs i carres de la ciutat conseguisquen el seu propisit inicial que ´wesd la nidificació d'aquestes aus i, de retruc, que els vora 55kg per au i any, que menja el falciot, siga suficient per, entre tots fer més difícil, com havíem comentat, la proliferació d'aquest mosquit tigre.