El municipi de Benicarló es troba per davall de la mitjana dotacional de contenidor per habitant de la Comunitat Valenciana i de la majoria dels consorcis estudiats. Així ho determina el Pla de residus Urbans, que en aquests moments es troba en fase d'exposició al públic. Això implica una millora de la ràtio respecte a les dades globals que ha llançat l'anàlisi que s'ha realitzat a la ciutat.
 
El model de distribució dels contenidors de la recollida selectiva de residus en la via pública indica, que, per a garantir la qualitat dels materials recuperats, aquests hauran de posicionar-se en àrees d'aportació completes sempre que sigua possible. Les àrees d'aportació hauran de comptar almenys amb els contenidors corresponents a les quatre grans fraccions: envasos lleugers, envasos de paper i cartó, envasos de vidre i fracció reste/bioresidus.

...
QUÈ ÉS EL PLR?
El PLR és una eina de planificació que intervé sobre un escenari operatiu viu, això és, que pretén planificar un servei de recollida que s'està prestant en el moment de la seua redacció. Aquest Document d'Informació té com a objectiu proporcionar una foto fixa de la gestió de tots els residus generats en el municipi de Benicarló “que permeta en el Document d'Ordenació que es desenvolupa més endavant, plantejar propostes i actuacions que possibiliten complir amb la normativa vigent en matèria de residus”.

...
COM ES RECULLEN ELS RESIDUS?
Per a contextualitzar el punt de partida del document informatiu, es parteix de la informació facilitada pels responsables municipals, les empreses de recollida de residus i les dades facilitades pels diferents SCRAP's. Així, la recollida selectiva de residus en el municipi de  Benicarló es duu a terme en general mitjançant tres tipus fonamentals de servei: contenidors en via pública, Ecoparc fix i mòbil i recollida de voluminosos.
... 
RESIDUS DE VIDRE I FRACCION RESTA
El municipi de Benicarló disposa de 787 contenidors, en la seua majoria de càrrega superior, amb un total de 567.000 1 de capacitat. Prenent com a referència aquestes dades la dotació de Benicarló és de 1 contenidor per cada 146 habitants. Prenent com a referència altres poblacions, Benicarló es situa per davall tant de la mitjana provincial com de l’autonòmica.
 ...

+info La veu en paper


 

LA VEU DE BENICARLÓ | NÚM. 1349 | 9 DE SETEMBRE DE 2022