L'ajuntament de Benicarló ha ampliat fins al 21 d'octubre de 2022 les obres de transformació envia urbana de l'antiga N-340. Ho ha fet acceptant la petició de l'actual adjudicatària, AGLOMERATS ELS SERRANS, SA, que ha al·legat diferents circumstàncies que li impedeixen la finalització dels treballs dins del termini inicialment marcat pel contracte d'adjudicació, que era el 2 de setembre. Aglomerats els Serrans va presentar davant el consistori un escrit que avalava la seua petició, en el qual remarcaven “la impossibilitat de seguir la planificació de les obres per a la seua finalització” i en el qual demanaven “una pròrroga de 7 setmanes (1,5 MESOS) addicionals per a la finalització dels treballs”.
...

L'EXPEDIENT
El decret de la regidora delegada d'àrea de Contractació pel qual es resol adjudicar la contractació, té data de 21 de març de 2022. En el mateix s'acorda adjudicar a la mercantil Aglomerats els Serrans per import de 735.707,49 € sense IVA; 890.206,06 €, IVA INCLÒS, de conformitat amb la memòria explicativa de la metodologia de treballs aportada, l'oferta econòmica oferida i el compromís d'incorporar morter fotocatalític, “amb estricta subjecció a les condicions establides en el plec de clàusules administratives particulars i en el projecte, per haver obtingut la màxima puntuació en el present procediment”. En l'Acta de comprovació de replanteig, de data 2 de maig de 2022, s'indica que la data de terminació de les obres serà el 2 de setembre de 2022. En data 23 d'agost de 2022, l'Arquitecta Municipal emet informe relatiu a la pròrroga de les obres de transformació en via urbana de la N-340a, emet informe favorable.

EL BULEVARD DELS SOMNIS TRENCATS
Cal recordar que el projecte del nou bulevard es va presentar a l'octubre del 2018.
...

+info La Veu en paper

LA VEU DE BENICARLÓ | NÚM. 1347 | 2 DE SETEMBRE DE 2022