(Repetim!)

L'ajuntament de Benicarló ha desestimat el recurs de reposició presentat per l'empresa Binària en relació a les obres del bulevard de la ciutat. L'empresa adjudicatària ho va presentar al no estar d'acord amb l'aprovació definitiva de la liquidació del procediment d'indemnització dels danys i perjudicis econòmics causats per la mercantil BINÀRIA COMPANYIA GENERAL DE CONSTRUCCIONS, S.L..
...
UNES OBRES LLARGUES

El recurs de reposició va ser presentat per BINÀRIA en data 13/08/2023 contra el Decret de la Regidor delegada de Contractació i Patrimoni, Sra. Isabel Cardona Ferragut, de data 5 de juliol de 2023 i venia a reclamar aquesta decisió. Però el camí d'aquesta obra ha sigut llarg.
...
Però les obres van començar a tindre deficiències i van estar parades en diverses ocasions.

AL·LEGACIONS

En data 7 de desembre de 2022 Binària, Companyia General de Construccions, SL, durant el tràmit d'audiència oferit, va presentar al·legacions. L'arquitecta municipal va emetre el corresponent informe. En data 13 d'agost de 2023, davant la resolució d'aprovació definitiva de la liquidació per danys i perjudicis ocasionats per l'incompliment de contracte culpable de Binària, aquesta torna a presentar al·legacions, algunes d'elles noves i altres repetides amb similars arguments.

+info La veu en paper

LA VEU DE BENICARLÓ | NÚM. 1408 | 17 DE NOVEMBRE DE 2023